Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,660,171

 Performance Analysis of Synchronous Reluctance Motor with Limited Amount of Permanent Magnet
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duc-Kien Ngo and Min-Fu Hsieh
Nơi đăng: Energies (SCIE, ENERGY & FUELS); Số: 12(18);Từ->đến trang: 3504;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper analyzes the performance of a synchronous reluctance motor (SynRM) equipped with a limited amount of a permanent magnet (PM). This is conventionally implemented by inserting PMs in rotor flux barriers, and this is often called the PM-assisted SynRM (PMa-SynRM). However, common PMa-SynRMs could be vulnerable to irreversible demagnetization. Therefore, motor performance and PM demagnetization should be simultaneously considered, and this would require the PM to be properly arranged. In this paper, various rotor configurations are carefully studied and compared in order to maximize the motor performance, avoid irreversible demagnetization and achieve higher PM utilization. Moreover, the field weakening capability is investigated and improved by regulating armature excitation. A particular rotor type with flux intensification was found to possess higher PM utilization, lower demagnetization possibility with fairly high performance. Thus, suitable rotor configurations are recommended for certain applications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn