Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,658,689

 Analysis of Flux Intensifying Effect on Synchronous Motors Applied to Electric Scooter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duc-Kien Ngo and Min-Fu Hsieh
Nơi đăng: 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC); Số: IEEE VPPC 2019;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the analysis of a novel type of flux-intensifying synchronous motor for application to electric scooters. The effect of flux intensifying on two types of synchronous motors (SMs) are studied, i.e. the permanent magnet (PM) SM (PMSM) and synchronous reluctance motor (SynRM). Flux intensifying configuration can avoid irreversible demagnetization and enhance the efficiency of EV traction motors for the most operated points in a driving cycle. The analysis indicates that flux intensifying synchronous motors (in particular flux intensifying PMa-SynRM) are a potential and suitable candidate for traction motors of electric scooter.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn