Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,436

 Performance Comparison of Reluctance-Based Synchronous Motors Consider for Electric Scooter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duc-Kien Ngo, Huu-Nguyen Thai, and Vo Tien Trung
Nơi đăng: 2021 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE); Số: IEEE ISEE 2021;Từ->đến trang: 249-252;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper performs the performance comparison between a SynRM and its three variations that changing the number of turns, the number of poles, and adding low-cost PM, i.e., ferrite. The comparison is conducted by finite element analysis (FEA). From these analyses, the trending of performance of reluctance-based synchronous motor consider for electric scooter is presented. Adding low-cost PM can increase torque and efficiency of motor at both low- and highspeed ranges while the changing of the number of turns or number of poles cannot well improve the motor performance. As a result, PMa-SynRM with low-cost PM is a good choice for the electric scooter application.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn