Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,721

 Flux Intensifying Feature of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor with High Torque Density
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Min-Fu Hsieh, Duc-Kien Ngo*, and Nguyen Gia Minh Thao
Nơi đăng: Electronics (SCIE, EEE); Số: 11(3);Từ->đến trang: 397;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper investigates the flux intensifying (FI) feature of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor (PMa-SynRM) in order to achieve high torque density with a small amount of permanent magnet (PM). This motor is thus denoted “FI-PMa-SynRM”. The performance of the developed FI-PMa-SynRM is compared with that of two other counterparts, i.e., an inset surface permanent magnet synchronous motor (SPMSM) and a synchronous reluctance motor (SynRM) to highlight the strengths of the FI-PMa-SynRM. In addition, an analysis on partial demagnetization and torque density of the developed FI-PMa-SynRM is conducted to demonstrate its advantages. The finite element method (FEM) is employed for the analysis in terms of flux linkage and inductances so that the effectiveness of the FI characteristics is validated. The analysis shows that a high torque density (24.79 Nm/L or even greater) can be achieved with a small amount of PM (0.72% motor volume). The ability of anti-demagnetization is also fulfilled. Furthermore, experimental results are provided to validate the analysis findings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn