Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 3, 2020;Từ->đến trang: 26;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tinh dầu trầm hương là sản phẩm có giá trị kinh tế rất cao, được chiết xuất chủ yếu bằng phương pháp chưng cất từ gỗ trầm hương. Tuy nhiên, quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương rất phức tạp và hiệu quả của quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong bài báo này, một mô hình thiết bị chưng cất tinh dầu kiểu ngập đã được thiết kế và chế tạo với năng suất 5 kg nguyên liệu/mẻ. Tiếp theo, những thí nghiệm được tiến hành trên mô hình này nhằm khảo sát 3 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương, đó là: Thời gian chưng cất, công suất nhiệt bộ đốt, và thời gian ngâm nguyên liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với thời gian chưng cất 30 giờ, nguyên liệu được ngâm 21 ngày và mức công suất nhiệt 3 kW, chưng cất được lượng dầu lớn nhất khoảng 4,5 mL/5 kg nguyên liệu.mẻ. Hiệu suất chưng cất đạt 0.09%.
ABSTRACT
Agarwood oil is a product of very high economic value which is mainly extracted from agarwood chips by means of the distilling method. Yet, the process of distilling agarwood oil is very complicated and its efficiency depends on many factors. In this article, a hydro-distillation model was designed and constructed with its capacity output of 5 kg agarwood chips per batch. Then, experiments were carried out based on this model in order to investigate three major influential factors affecting the oil yield from the distillation process: distillation time, heating capacity of the burner, and soaking time. The results of the study show that the amount of extracted oil reached the highest level of 4,5 mL per batch - 5 kg agarwood chips under conditions of 30-hour extraction time, 3 kW heating capacity, and 21-day soaking time. Accordingly, the distillation yield reached 0,09%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn