Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG. Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ĐỘNG GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG. Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ THIẾT BỊ LÀM LẠNH KHÔNG KHÍ KIỂU BAY HƠI NƯỚC GIÁN TIẾP ỨNG DỤNG CHU TRÌNH MAISOTSENKO (M-IEC) . Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 46-50. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CƠ CHẾ TỰ GIẢM ĐỘ CAO CỦA ĐỐNG HẠT HÌNH THÀNH SAU SỰ CỐ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. Tác giả: Ngô Phi Mạnh, Phan Lê Hoàng Sang, Koji Morita. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118).2017. Trang: 30. Năm 2017. (Jan 4 2018 3:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Self-leveling behavior of mixed solid particles in cylindrical bed using gas-injection method. Authors: Le Hoang Sang Phan, Phi Manh Ngo, Ryo Miura, Yusuke Tasaki, Tatsuya Matsumoto, Wei Liu, Koji Morita. JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY. No: 0022-3131. Pages: 1-12. Year 2018. (Dec 24 2018 4:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn