Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thống kê thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân và giải pháp kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Ngô Tân*; ThS. Nguyễn Bá Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 28. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: "Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng". Tác giả: Ngô TânNguyễn Bá Thế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 11(72). Trang: 69-75. Năm 2013. (Jun 8 2014 9:41PM)
[3]Bài báo: " THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ERP VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG ERP TẠI VIỆT NAM "
.
Tác giả: Ngô TânNguyễn Bá Thế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9(58). Trang: 79-84. Năm 2012.
(Jun 8 2014 9:31PM)
[4]Bài báo: "Liên kết - giải pháp cơ bản để nâng cấp ngành may Việt Nam". Tác giả: Ngô Tân. Kỷ yếu hội thảo KH cấp Bộ. Số: 2009. Trang: 365-375. Năm 2009. (Jun 8 2014 3:50PM)
[5]Bài báo: "Năng lực cạnh tranh quốc gia-đôi điều suy nghĩ". Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2(75). Trang: 56-58. Năm 2006. (Jun 8 2014 3:35PM)
[6]Bài báo: "Quá trình vận động và phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam". Tác giả: Ngô Tân. Kỷ yếu hội thảo KH lần thứ 3(Chương trình KX01-KTTT định hướng XHCN). Số: 2004. Trang: 47-56. Năm 2004. (Jun 7 2014 5:10PM)
[7]Bài báo: "Làm thế nào phát triển ngành may Quảng Nam trong xu thế hội nhập và phát triển". Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Công nghiệp Việt Nam. Số: 13/2004. Trang: 37-39. Năm 2004. (Jun 7 2014 4:24PM)
[8]Bài báo: “Để ngành may công nghiệp Đà Nẵng vững bước đi lên”. Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 4(59). Trang: 60-62. Năm 2003. (Jun 7 2014 3:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn