Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,497

 "Nghiên cứu thống kê xu hướng biến động GDP thành phố Đà Nẵng"
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will
Chủ nhiệm:  Trần Phước Trữ; Thành viên:  Ngô Tân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2006-DDN04-01 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn