Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực rạng nghề và làng nghề truyền thống ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường*; Phạm Thị Huỳnh Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 17;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc bảo tồn và khôi phục nghề và làng nghề truyền thống đang được thành phố Hội An quan tâm. Bởi, dù ở thời điểm nào, nghề và làng nghề truyền thống đều có vai trò rất lớn về cả kinh tế và văn hóa. Không chỉ tạo việc làm, tăng doanh thu cho người dân mà còn giúp bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của miền di sản. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển du lịch Hội An hiện nay, nghề và làng nghề còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng thương hiệu cho thành phố. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn và thách thức của xã hội hiện đại, nhiều làng nghề đã dần mai một. Nhiều giá trị truyền thống bị biến đổi, nguồn lực lao động hạn chế và du lịch chưa phát triển đúng với tiềm năng vốn có. Bảo tồn và phát triển làng nghề cần có nhiều biện pháp, chiến lược và có sự tham gia từ nhiều phía khác nhau nhằm phát huy tối ưu nhất vai trò của làng nghề đối với Hội An nói riêng và của cả nước nói chung.
ABSTRACT
At present, Hoian is paying great attention to, the preservation and restoration of its crafts and traditional craft villages.In all times, crafts and traditional craft villages have a big economic and cultural role because they not only create jobs and increase revenue for the people but also help preserve the unique cultural value of the heritage. Particularly in the context of tourism development in Hoi An today, crafts and traditional craft villages also contribute to the diversification and promotion of brand products of the city. However, faced with difficulties and challenges of the modern society, many villages have gradually died out. Many traditional values have changed, labor resources are limited and tourism has not fully developed its potential. Therefore, preservation and development of craft villages requires a lot of measures, strategies and participation of many agencies to optimize the role of the traditional craft villages in HoiAn in particular and the country in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn