Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề ở Hội An, Quảng Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Hường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(81).2014;Từ->đến trang: 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tín ngưỡng tổ nghề là tín ngưỡng thờ cúng người thật hay nhân vật được huyền thoại. Đó là những người được nhân dân tôn trọng, ngưỡng mộ vì đã có công sáng lập hoặc đem nghề ở nơi khác truyền cho dân chúng. Mỗi nghề thủ công truyền thống của Hội An luôn gắn liền với tín ngưỡng tổ nghề của mình. Những nét đặc trưng riêng của từng ghề đã khiến cho tín ngưỡng thờ tổ nghề của mỗi nghề có những nét khác nhau. Tự chung nhất, tín ngưỡng thờ tổ nghề nơi đây được chia làm hai loại: tín ngưỡng thờ tổ nghề có có sở thờ tự chung và tín ngưỡng thờ tổ nghề không có cơ sở thờ tự chung. Hiện nay, việc khôi phục, phát triển và gắn làng nghề vào du lịch đang được thành phố Hội An quan tâm. Bảo tồn, phát triển tín ngưỡng tổ nghề không chỉ góp phần giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn mà còn thể hiện giá trị bản sắc văn hóa, nâng cao giá trị du lịch cho địa phương.
ABSTRACT
The worship of job ancestor is the belief about real people or legendary characters. They are respected, admired because they instituted career or brought career from other places to indoctrinate people. Each craftsmanship in Hoian always has the worship of job ancestor. The characteristics of each craftsmanship made the worship of job ancestor different. Generally, the worship of job ancestor here are divided into two categories: the worship of job ancestor with worship facilities and the worship of job ancestor without worship facilities. Currently, restoration, development and connection of craftsmanship with tourism in Hoi An are concerned by the town authority. Conservation and development of the worship of job not only teach children about originators but also show the value of cultural identity, enhancing the value for local tourism.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn