Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Fabrication of silver nanoparticles–curcumin–agar nanocomposite film and its super antimicrobial activity
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hoang Linh, Toshiaki Taniike, Nguyen Ba Trung*
Nơi đăng: Int. J. Nanotechnol; Số: 12;Từ->đến trang: 380-390;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This work explores a novel method for in-situ fabrication of silver nanoparticles (NPs) using hydrolyzed agar as a reducing agent and matrix for the dispersion of silver NPs. UV-vis spectroscopy, FT-IR, X-ray diffraction (XRD) and TEM were used to confirm the formation, crystallisation, and size of the synthesized silver NPs, respectively. The result showed that the size of synthesized silver NPs was in the range of 15 to 20 nm. Curcumin ((1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione) with anti-bacterial, anti-oxidant, and wound healing properties was mixed with the solution of the agar–based silver NPs in order to improve anti-bacterial properties of the resulting material. Anti-bacterial tests for the synthesized silver NPs–curcumin–agar material for Gram (-) and Gram (+) bacteria demonstrated significant effects against both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Nanocomposite film of the silver NPs–curcumin–agar material may find use for a wide variety of biomedical applications, such as cosmetic masks, anti-bacterial polymers for wound dressing, and burn-treatment medicines
ABSTRACT
This work explores a novel method for in-situ fabrication of silver nanoparticles (NPs) using hydrolyzed agar as a reducing agent and matrix for the dispersion of silver NPs. UV-vis spectroscopy, FT-IR, X-ray diffraction (XRD) and TEM were used to confirm the formation, crystallisation, and size of the synthesized silver NPs, respectively. The result showed that the size of synthesized silver NPs was in the range of 15 to 20 nm. Curcumin ((1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione) with anti-bacterial, anti-oxidant, and wound healing properties was mixed with the solution of the agar–based silver NPs in order to improve anti-bacterial properties of the resulting material. Anti-bacterial tests for the synthesized silver NPs–curcumin–agar material for Gram (-) and Gram (+) bacteria demonstrated significant effects against both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Nanocomposite film of the silver NPs–curcumin–agar material may find use for a wide variety of biomedical applications, such as cosmetic masks, anti-bacterial polymers for wound dressing, and burn-treatment medicines
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn