Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó. Tác giả: Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Nguyễn Bá Trung. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. Số: 7. Trang: 92-97. Năm 2018. (Aug 17 2020 1:25AM)
[2]Bài báo: Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá kảh năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol. Tác giả: Ngô Minh Đức, Trần hị Như Mai, Giang Thị Phương Ly, Nguyễn Bá Trung. Tạp chí Hóa học. Số: 5A-52. Trang: 93-98. Năm 2014. (May 11 2015 11:09AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Lưu Văn Bắc, Nguyễn Bá Trung
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 8-15. Năm 2014.
(May 11 2015 10:49AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ collagen và nano vàng để ứng dụng trong y sinh. Tác giả: Nguyễn Bá Trung; Lê Thị Hòa. Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, năm 2014. Số: ISBN: 978-604-80-0797-3. Trang: 353-357. Năm 2014. (May 11 2015 10:24AM)
[5]Bài báo: Tương tác giữa keo nano bạc với ion thuỷ ngân (II) và sự thay đổi tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt của nó. Tác giả: TS. Nguyễn Bá Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 134. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác La,Zn/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong cá diêu hồng. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ VI
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Kỉ yếu. Trang: 291-296. Năm 2013.
(May 27 2014 12:52PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu phân tích dna bằng kĩ thuật pcr kết hợp với phép đo điện hoá. Tác giả: Nguyễn Bá Trung. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1 (62). Trang: 132 - 136. Năm 2013.
(Dec 16 2012 1:45PM)
[8]Bài báo: Phân tích xác định các phân tử sinh học dựa trên hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của hạt nano vàng tích hợp với thiết bị vi dòng. Tác giả: Nguyen Ba Trung1, Yuzuru Takamura2 . Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 93 -99. Năm 2013. (Dec 16 2012 1:50PM)
[9]Bài báo: Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan . Tác giả: Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Hữu Chung
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 51 (5B). Trang: 69 - 73. Năm 2013.
(Dec 12 2013 2:46PM)
[10]Bài báo: Phương pháp phân tích gene mục tiêu bằng kĩ thuật khuếch đại phân tử LAMP kết hợp với phép đo tín hiệu điện hoá để xác định thịt bò. Tác giả: Nguyen Ba Trung, Eichi Tamiya . TẠP CHÍ HOÁ HỌC. Số: 6ABC 51. Trang: 532 - 535. Năm 2013. (Dec 12 2013 2:56PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức axit – bazơ K, Mg, Zn, La/ g-Al­2O3 – SO42- mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng ester hoá chéo triglyxerit bằng ancol . Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Phương Ly. Tạp chí Hoá học. Số: 51 (6). Trang: 744 - 750. Năm 2013. (May 27 2014 12:18PM)
[12]Bài báo: Tổng hợp g-Al2O3 ứng dụng để hấp phụ ion Pb2+ trong nước . Tác giả: Nguyễn Bá Trung, Ngô Minh Đức. Tạp chí xúc tác và hấp phụ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (2). Trang: 45 - 48. Năm 2013.
(May 27 2014 12:11PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại chì, nickel trong dung dịch bằng chitosan điều chế từ mai mực. Tác giả: Nguyen Ba Trung, et al. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8(49). Trang: 140-147. Năm 2012.
(Feb 17 2012 6:46PM)
[14]Bài báo: Phân tích, đánh giá hàm lượng chì và cadimi trong một số nguồn nước ngầm và nước mặt trên địa bàn Tp. Đà nẵng. Tác giả: Nguyễn Bá Trung, et al. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 140-147. Năm 2011. (Feb 17 2012 6:41PM)
[15]Bài báo: Tính chất xúc tác của MCM-22 và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hoá benzene bằng propene. Tác giả: Nguyen Ba Trung, et al,. Hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn quốc lần 3, 2005. Số: 1. Trang: 497-502. Năm 2005. (Feb 17 2012 6:36PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu vật liệu composit trên nền nhựa polyester gia cường bằng sợi đay. Tác giả: Nguyen Ba Trung, et al
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2(10). Trang: 91-97. Năm 2005.
(Feb 17 2012 6:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fabrication of Magnetic Nano Enzyme Fe3O4-CSLipase and Testing its Catalytic Activity for Triglyceride Tranesterification Reaction with Methanol in Biodiesel Production. Authors: Nguyen Vuong Hoai Thu, Hoang Ngoc Anh Nhan, Nguyen Ba Trung. International Journal of Scientific Engineering and Research. No: 11. Pages: 29-34. Year 2018. (Aug 17 2020 1:22AM)
[2]Article: Fabrication of assembled membrane from malonate-functionalized graphene and evaluation of its permeation performance. Authors: Author links open overlay panelLinh Hoang Le, Dai XuanTrinh, Nguyen BaTrung, Thuy Phuong NhatTran, Toshiaki. Journal of Carbon. No: 114. Pages: 519-525. Year 2017. (Aug 17 2020 1:12AM)
[3]Article: Colorimetric based sensor for quick screening mercuric (II) ion in aqueous samples using surface plasmon resonance characteristic of silver nanoparticles. Authors: Nguyễn Bá Trung*, Phạm Thị Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Conference proceeding of the 4th analytica Vietnam Conference 2015. No: Analytica Vietnam Conference 2015. Pages: 19-25. Year 2015. (May 11 2015 10:37AM)
[4]Article: Fabrication of silver nanoparticles–curcumin–agar nanocomposite film and its super antimicrobial activity. Authors: Le Hoang Linh, Toshiaki Taniike, Nguyen Ba Trung* . Int. J. Nanotechnol. No: 12. Pages: 380-390. Year 2015. (May 11 2015 10:57AM)
[5]Article: Fabrication of solid acid catalyst La,Zn/γ-Al2O3 for the preparation of biodiesel from beef tallow. Authors: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Lưu Văn Bắc, Nguyễn Bá Trung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International symposium on Chemical Engineering ISCE2013. No: ISCE2013. Pages: 278 - 282. Year 2013. (May 27 2014 12:54PM)
[6]Article: Propitious immobilization of gold nano particle on PDMS substrate for local surface plasmon resonance based biosensor applications. Authors: Nguyen Ba Trung, et al. Japanese Journal applied physic, JJAP
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 51 - 037001. Pages: doi:10.1143/JJAP.51.037001. Year 2012.
(Feb 17 2012 6:58PM)
[7]Presentations: Microfluidic chip for Screening Organophosphate Pesticides based on Acetylcholinesterase Inhibition. Authors: N. B. Trung, M. Saito, N. Nagtani, E. Tamiya, Y. Takamura. The 71st Autumn Meeting 2010 of the Japan Society of Applied Physics. Pages: September. Year 2010. (Feb 17 2012 9:07PM)
[8]Article: Reliable n x m PCR chip using vacuum jacket for fetal singe cell DNA diagnosis from maternal blood. Authors: Nguyen Ba Trung and Yuzuru Takamura. International symposium on Nano Technology 2010. No: NT2010. Pages: xxx. Year 2010. (Feb 17 2012 9:00PM)
[9]Article: Accurate and reliable multi chamber pcr chip with sample loading and primer mixing using vaccum jackets for n x m quantitative analysis. Authors: Nguyen Ba Trung, et al
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceeding of the 14th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS). No: 14. Pages: 1775-1777. Year 2010. (Feb 17 2012 7:07PM)
[10]Article: Multi-chamber PCR chip with simple liquid introduction utilizing the gas permeability of polydimethylsiloxane. Authors: Nguyen Ba Trung, et al. Sensors and Actuators B. No: 149 (2010). Pages: 284 -290. Year 2010. (Feb 17 2012 7:12PM)
[11]Presentations: Microfluidic chip for Screening Organophosphate Pesticides based on Acetylcholinesterase Inhibition. Authors: N.B.Trung, M. Saito, N. Nagtani, E. Tamiya, Y. Takamura. The 71st Autumn Meeting 2010 of the Japan Society of Applied Physics. Pages: xxx. Year 2010. (Feb 17 2012 9:21PM)
[12]Presentations: Micro-Nanotechnologies for biosensor and biodevice research. Authors: Nguyen Ba Trung, Ha Minh Hiep, Pham Hung Viet, Y. Takamura, and Eiichi Tamiya. International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: xxx. Year 2009.
(Feb 17 2012 9:17PM)
[13]Presentations: On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device. Authors: Nguyen Ba Trung, Masato Saito, E. Tamiya, Y. Takamura
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. ISMM 2009 & NT2009. Pages: xxx. Year 2009. (Feb 17 2012 7:21PM)
[14]Presentations: Liquid introduction utilizing PDMS gas permeability for multi- chamber PCR fetal genetic diagnosis device. Authors: Nguyen Ba Trung, E. Tamiya, Y. Takamura. The 56th Spring Meeting of The Japan Society of Applied Physics. Pages: xxx. Year 2009. (Feb 17 2012 9:03PM)
[15]Presentations: Multi-Chamber PCR Device for Accurate Clinical Diagnosis With Liquid introduction Utilizing PPDMS Gas Permeability. Authors: N.B. Trung, E. Tamiya and Y. Takamura. 22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2009)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: xxx. Year 2009.
(Feb 17 2012 9:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn