Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại chì, nickel trong dung dịch bằng chitosan điều chế từ mai mực
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ba Trung, et al
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8(49);Từ->đến trang: 140-147;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn