Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ba Trung, Masato Saito, E. Tamiya, Y. Takamura
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: ISMM 2009 & NT2009; Số: IS09;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn