Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Microfluidic chip for Screening Organophosphate Pesticides based on Acetylcholinesterase Inhibition
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N.B.Trung, M. Saito, N. Nagtani, E. Tamiya, Y. Takamura
Nơi đăng: The 71st Autumn Meeting 2010 of the Japan Society of Applied Physics
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Nagasaki University;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn