Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Tran Manh Luc; Thành viên:  Pham Van Hai, Nguyen Ba Trung, Giang Thi Kim Lien
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2004 -16-29 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ


 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn