Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,645

 Двухслойные каутоно-бетонные изгибаемые элементы как альтернатива предварительно напряженным железобетонным изгибаемым элементам при эксплуатации в агрессивных средах
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong inform
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duc Sy, Nguyen Phan Duy
Nơi đăng: Liên Bang Nga
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 61-65;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn