Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,158

 О необходимости включения испытаний асфальтобетона при температуре 60°С в нормативные документы
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Padolsky V.P., Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Liên Bang Nga
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: ISSN 1993-8543;Từ->đến trang: 22-25;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Обоснована актуальность включения в нормативные документы исследований физико-механических свойств асфальтобетона при температуре 60°С. Приведены результаты
лабораторных исследований прочности асфальтобетона при одноосном сжатии, а также его устойчивости и условной пластичности по Маршаллу при различной температуре.
ABSTRACT
This proves relevance of inclusion researches of physical-mechanical properties of asphalt at a temperature of 60°C in normative documents. Gives laboratory research results of asphalt compression strength, and also its stability and conditional flow Marshall at a various temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn