Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 On the Design of the Gravity Balancer Using Scotch Yoke Derivative Mechanism
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hong-Nguyen Nguyen, Win-Bin Shieh
Nơi đăng: The 12th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines - SYROM'2017. Springer, Cham; Số: Series ISSN 2211-0984 (SCOPUS);Từ->đến trang: 13-25;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Design of the gravity balancer prototypes based on the modified Scotch yoke type spring mechanism is presented. Followed by the brief description of the conceptual design and validation of the method, design of a one degree-of-freedom (dof) rotary system is proposed. In the 1st generation prototype model, the spring-gravity system is designed as a whole, while, in the 2nd generation model, the gravity balancer is designed as a modular unit for easy adjustment and simple replacement. The friction force due to the prismatic joints of a Scotch yoke derivative mechanism for the latter model has been greatly reduced by using a bushing bearing along with a guidance pole. As a consequence, by showing the equilibrium of the rotary system being sensitive to the fine-tuned position of the end-effector payload, the 2nd prototype model successfully demonstrates the gravity balancing capability of the entire …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn