Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Realization of Statically Balanced Articulated Mechanisms and Scotch Yoke Type Balancers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hong-Nguyen NguyenWin-Bin Shieh
Nơi đăng: IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science 2019. Springer, Cham; Số: Series ISSN 2211-0984 (SCOPUS);Từ->đến trang: 1345-1354;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Although numerous gravity balancing schemes had been developed, not too many statically balanced, spatial, articulated mechanisms had been practically implemented. Followed by the brief depiction on the underlined concept of the Scotch yoke type gravity balancer and the virtual-ground scheme, this study emphasizes on the practical design of such a spatial, articulated mechanism and the balancers that it uses. Evolution of our gravity balancer designs is presented and the design issues are discussed. Design problems of the current spatial model are revealed and suggestions for the design improvements of the future models are also included.
KeywordsGravity balancer Articulated mechanism Statically balanced Spatial mechanism Scotch yoke mechanism
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn