Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,526

 Chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt học tiếng Pháp
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Binh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tap chí Ngôn ngữ và đời sống; Số: 11 (241);Từ->đến trang: 52-55;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm mục tiêu chuyển ngữ (từ tiếng Anh sang tiếng Việt) và kiểm định thang đo Beliefs about Language Learning Inventory (Horwitz, 1988) trên đối tượng người Việt học tiếng Pháp như là ngoại ngữ. Sau khi được chuyển dịch và điều chỉnh về mặt ngôn ngữ để phù hợp hơn với bối cảnh Việt Nam theo phương pháp của Vallerand (1989), thang đo được sử dụng để tiến hành điều trên 344 học sinh phổ thông tại địa bàn hai thành phố Buôn Mê Thuột và Đà Lạt. Kết quả các phân tích kiểm định thang đo cho thấy mô hình với 12 chỉ báo tập hợp trong 5 nhân tố phù hợp với dữ liệu thu thập được. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến cáo liên quan đến việc chuyển ngữ và kiểm định thang đo.
ABSTRACT
The research aims to translate (from English to Vietnamese) and to validate the Beliefs About Language Learning Inventory (Horwitz, 1988) among Vietnameses learning French as a foreign language. After being stranlated and modified in a language more appropriate to Vietnamese context according to method proposed by Vallerand (1989), the scale was used to conduct a survey of 344 students in BuonMeThout and Dalat. The results show that model with 12 variables grouped in 5 factors fit to data collected. In addition, the research also made a number of recommendations related to translating and testing scale.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn