Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,595

 Fiabilité et validité du Modèle d’acceptation de la technologie (TAM) dans le contexte d’apprenants vietnamiens du français comme langue étrangère face aux TIC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Bình
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: International Journal of Technologies in Higher Education; Số: 11 (3);Từ->đến trang: 38-50;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) đã phát triển vượt bậc trong những thập niên gần đây. Ngành giáo dục không đứng ngoài xu thế ứng dụng CNTT&TT vào thực tế giảng dạy. Bài báo nhằm mục tiêu kiểm định độ tin cậy và độ chính xác của Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Davis, 1989) trong bối cảnh Việt Nam. Chúng tôi đã sử dụng bảng hỏi của Wong và Teo (2009) và tiến hành khảo sát 217 sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp như là ngoại ngữ. Số liệu được phân tích theo phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy TAM là một công cụ đáng tin cậy để nghiên cứu các yếu tố xác định và ảnh hường lên việc sử dụng công nghệ trên đối tượng sinh viên Việt Nam.
ABSTRACT
Information and communication technology (ICT) has taken off in recent decades. Education is no exception to the trend of introducing ICT which presents compelling interests. This article aims to assess the reliability and the validity of the Technology Acceptance Model TAM (Davis, 1989) in a Vietnamese context. Using the questionnaire developed by Wong and Teo (2009), we conducted a survey of 217 Vietnamese students learning French as a foreign language in universities where Bachelors of Arts in French language are proposed. The data were processed with structural equation modelling approach. The results show that TAM can be considered as a valid tool to study factors which determine and infuence technology use in learning by Vietnamese students. They also indicate that dimensions of TAM ft together in the same way as advocated by Davis (1989) and, Wong and Teo (2009).
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn