Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,386

 Podcast, un nouvel outil pour l’enseignement de l’oral
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Bình


Nơi đăng: Actes du séminaire régional de recherche-action Siem Reap; Số: 5;Từ->đến trang: ?????;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn