Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,792

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vài vấn đề về các yếu tố văn hóa trong dịch thuật. Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4(162). Trang: 12-13. Năm 2009. (Sep 14 2016 11:11AM)
[2]Bài báo: Các đường hướng ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29). Trang: 170-175. Năm 2008. (Sep 14 2016 11:09AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Digital reading challenges faced by English majors in Vietnamese universities. Paper presented at GLoCALL 2019, Danang, Vietnam. Authors: Nguyen, T. H. L & Stoller, F. L.. Viet Nam. No: ISBN. Pages: 74-88. Year 2020. (Jul 20 2020 10:08AM)
[2]Presentations: How do pre-service teachers do language testing and assessment in their practicum?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. ALTAANZ 2014. Year 2014. (Dec 1 2016 3:08PM)
[3]Presentations: Do assessment literacy confidence levels indicate pre-service teachers’ assessment knowledge?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. CLESOL 2014. Year 2014. (Dec 1 2016 3:09PM)
[4]Presentations: Does preservice teachers’ assessment literacy improve with training in language testing and assessment course?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. AILA 2013. Year 2013. (Dec 1 2016 3:05PM)
[5]Article: What are Vietnamese Pre-service EFL teachers' assessment literacy confidence levels?. Authors: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc. ALTANZ 2013. No: 1. Year 2013. (Dec 1 2016 3:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn