Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,705

 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa hoc thương mại - Đại học Thương Mại
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 72/2014;Từ->đến trang: 10-16;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo điều tra tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) và đưa ra khuyến nghị để tăng cường thu hút FDI. Nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình phân tích, đánh giá thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA), kiểm định mô hình bằng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên số liệu điều tra từ 250 doanh nghiệp FDI trong vùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lợi thế vùng và môi trường quốc tế có ảnh hưởng mạnh đến dòng vốn FDI của vùng, môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Trong các yếu tố tạo nên lợi thế vùng hấp dẫn FDI, thể chế và lao động đóng vai trò quan trọng, trong khi vai trò của tài nguyên, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và công nghệ, cơ sở hạ tầng (CSHT) và thị trường ít hơn.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The article investigates the important role of factors affecting foreign direct investment (FDI) in the key economic regions of Central Vietnam and provides some recommendations to promote this economy region's FDI attraction. This research carries on building an analysis model, measuring the scale by confirmatory factor analysis, testing the model by structural equation modeling based on data from 250 FDI enterpreneurs in the region. The result proves that the region’s comparative advantages and international environment have significant effects on FDI, macroeconomic environment have insignificant effects. Among factors creating region’s comparative advantages, institutions and labor forces play an important role, while the role of natural resources, supporting industries and technologies, infrastructures, and market is less important.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn