Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,080

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (Aug 14 2019 3:01PM)
[2]Bài báo: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Võ Thị Bích Ngọc. Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương. Số: số 4 - Tháng 4/2018. Trang: 323-328. Năm 2018. (Sep 27 2018 9:25AM)
[3]Tham luận: NHẬN DIỆN CÁC Yếu TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Trang: 528-543. Năm 2018. (Sep 27 2018 9:43AM)
[4]Bài báo: Thu hút FDI phát triển ngành công nghiệp - Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và bài học vận dụng vào Lào. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*, Lamngeun Xayasene. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 90. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[5]Bài báo: Yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 87. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[6]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Tạp Chí Khoa hoc thương mại - Đại học Thương Mại
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 72/2014. Trang: 10-16. Năm 2014.
(Jun 12 2015 3:05PM)
[7]Bài báo: Quan điểm thể chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự vận dụng ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Tạp Chí Khoa học kinh tế - Đại học kinh tế Đà Nẵng. Số: 1(05)2014. Trang: 1-8. Năm 2014. (Jun 12 2015 3:11PM)
[8]Tham luận: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng duyên hải miền trung – Nhìn từ quan điểm thể chế. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Bài viết tại kỷ yếu hội nghị “Xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung” tổ chức tại Đà Nẵng, 3/2013. Trang: 269-277. Năm 2013. (Jun 12 2015 3:47PM)
[9]Tham luận: Đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại vùng duyên hải miền trung – Những cái khó của nhà đầu tư nước ngoài. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Bài viết tại hội thảo khoa học “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung” tổ chức tại Bình Định, 8/2012. Trang: 125-132. Năm 2012. (Jun 12 2015 3:29PM)
[10]Tham luận: Năng lực quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học “Liên kết kinh tế - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” do Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 179-186. Năm 2008.
(Feb 1 2012 10:37AM)
[11]Bài báo: Phân tích tài chính doanh nghiệp – Công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Tạp chí ngân hàng. Số: 6 tháng 3/2008. Trang: 42-47. Năm 2008. (Feb 1 2012 10:40AM)
[12]Tham luận: Việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của khách hàng dân cư ở thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính ở khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây nguyên” do Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức, 5/2005. Trang: 166-174. Năm 2005. (Feb 1 2012 10:32AM)
[13]Tham luận: Tăng cường vai trò của ngân hàng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội miền Trung. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Lâm Chí Dũng và Nguyễn Hòa Nhân.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Chiến lược kinh tế-xã hội cho miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI" (Socio-economic strategies for central Vietnam at the dawn of the twenty -first century),
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 34-40. Năm 2000.
(Feb 1 2012 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn