Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,000

 Quan điểm thể chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự vận dụng ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học kinh tế - Đại học kinh tế Đà Nẵng; Số: 1(05)2014;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết bàn về vai trò thể chế và cơ chế thực thi thể chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở cấp độ quốc gia, địa phương theo quan điểm thể chế. Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của cả thể chế lẫn lợi thế vị trí trong kinh doanh quốc tế, tuy nhiên, thể chế có thể cải thiện một số lợi thế vị trí, tạo sức hấp dẫn của một địa điểm. Trên cơ sở nhận diện thực tiễn FDI, các lợi thế vị trí và thể chế ảnh hưởng đến thu hút FDI của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tác giả đưa ra một số khuyến nghị về thể chế và cơ chế thực thi thể chế nhằm tăng cường thu hút FDI của vùng kinh tế này. Các khuyến nghị này tập trung cải thiện các yếu tố: cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, và chất lượng lao động của vùng.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Article discusses the role of institutions and their enforcement mechanisms in attracting foreign direct investment (FDI) at the national and local level on the institution-based view. This view emphasizes the important role of institutions and location advantages in international business, however, institutions can improve some location advantages, creating an attractive location. Basing on the practical recognition of FDI, the location advantages and institutions affecting FDI attraction in the key economic region of Central Vietnam, the author provides some recommendations on institutions and their enforcement mechanisms to promote this economy region's FDI attraction. These recommendations focus on improving elements: infrastructures, supporting industries, and the quality of labors in the region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn