Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,132

 Thu hút FDI phát triển ngành công nghiệp - Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và bài học vận dụng vào Lào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*, Lamngeun Xayasene
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 90;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tổng hợp các kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp từ các quốc gia đi trước trên thế giới như: từ các nước công nghiệp mới (NICs); Trung Quốc; các nước ASEAN (Malaixia, Thái Lan, Việt Nam). Đây là các quốc gia có điểm xuất phát cùng với các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tương đồng với nền kinh tế Lào nhưng rất thành công trong thu hút FDI để phát triển ngành công nghiệp. Trên cơ sở đặc thù riêng của nền kinh tế Lào, bài viết đã rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp Lào bao gồm: cải thiện môi trường đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; mở cửa ngành nghề, lĩnh vực; xây dựng KCN, KCX; chính sách ưu đãi đầu tư; xúc tiến đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; CSHT; và CNHT.
ABSTRACT
This paper includes experience in attracting FDI into the industrial branch of some countries in the world such as newly industrialized countries (NICs), China and ASEAN countries (Malaysia, Thailand and Vietnam). These countries have the same starting point as Laos in terms of natural, economic and social characteristics, and they have been very successful in FDI attraction to develop their industry. On this basis, with reference to the specific characteristics of Laos’ economy, the paper draws some lessons for Laos to attract more FDI into its industrial sector, including the improvement of the investment environment, administrative procedure reform, the opening of some fields, the construction of industrial zones (IZs), export processing zones (EPZs), investment incentives, investment promotion, human resource development, infrastructure and support industries (SI).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn