Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,284

 NHẬN DIỆN CÁC Yếu TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Nhà xuất bản khoa học xã hội; Số: 978-604-956-319-5;Từ->đến trang: 528-543;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nhận diện các yếu tố lợi thế, bất lợi ảnh hưởng đến thu hút FDI trong ngành du lịch ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) trên cơ sở tiếp cận lý thuyết lợi thế so sánh trong điều kiện hội nhập. Qua đó, đề xuất mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong ngành du lịch ở Vùng này. Đây là cơ sở để thực hiện xây dựng thang đo, khảo sát nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) và xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào ngành du lịch của Vùng.
ABSTRACT
Based on the theoretical approach of comparative advantage in the context of integration, the paper identifies the strength and weakness that affect FDI attraction in the tourism sector in the key economic regions of Central Vietnam. Thereby, a model for analyzing the factors influencing the attraction of FDI in the tourism sector in the region would be proposed. This is the basis for the establishment of a foreign investor survey scale and the assessment of the importance of each factor influencing FDI attraction in the region.
[ 2018\2018m09d027_9_43_45FDI.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn