Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,939

 Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019; Số: ISBN:978-604-06-3012-6;Từ->đến trang: 851-858;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nhận diện những khó khăn của nông hộ ở Tây Nguyên trong tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề vốn nhằm khuyến khích nông hộ Tây Nguyên phát triển sản xuất NNCNC. Các giải pháp giải quyết vấn đề vốn cho nông hộ đầu tư phát triển sản xuất NNCNC dựa trên sự chia sẻ rủi ro và lợi ích giữa các bên liên quan (cùng có lợi) gồm: nông hộ, định chế tài chính, nhà cung cấp, nhà tiêu thụ cùng với vai trò kiến tạo của Nhà nước.
ABSTRACT
The paper recognizes various difficulties of farmers at the High Land area in accessing the capital sources to develop high-tech agricultural production, based on that, the author suggests some solutions to solve these problems, aiming to encourage the farmers' progression in high-tech agricultural production. These solutions are placed on the risk and benefit sharing principle among different stakeholders (win-win relationship) including farmers, financial institutions, suppliers, processing factories along with the government who plays the role of the creator.
[ 2019\2019m08d014_15_1_8CoSED_NguyenNgocAnh.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn