Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,588

 Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hoài*; Nguyễn Thanh Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 25-30;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm thử phần mềm là hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm. Tuy nhiên, đối với những phần mềm lớn và phức tạp, các hoạt động kiểm thử đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, việc sớm có thông tin về chương trình rất cần thiết cho quá trình kiểm thử nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm. Việc phân tích khả năng kiểm thử (PTKNKT) phần mềm giúp đánh giá sớm chi phí kiểm thử, nghĩa là thông tin phần mềm dễ dàng hay khó khăn khi kiểm thử. Khi phương pháp phát triển hướng đối tượng ra đời thì các phương pháp phân tích truyền thống không còn phù hợp do những đặc thù riêng của phương pháp này. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và phân tích các độ đo KNKT hướng đối tượng. Từ đó, chúng tôi đề xuất việc áp dụng các độ đo PTKNKT chương trình hướng đối tượng Java. Các độ đo được tích hợp vào công cụ Eclipse, được tính một cách tự động và thử nghiệm cho một số chương trình thực tế và mang lại thông tin hữu ích.
ABSTRACT
Testing software is one of the activities which plays an important role in the process of software development and is used to measure the quality of software. However,with large and complex software, testing requires a lot of time and effort. Therefore, getting information from early software testing is necessary to improve the quality of software. Test-ability analysis can help the programmers measure the cost of testing earlier and getting more testing information whether it will be easy or complex when testing. Currently, after the method of object-oriented programming was introduced, the old ones are no longer appropriate due to their own characteristics. In this article, we focus on studying the test-ability analysis that is based on metrics and we propose the application of the metrics into analyzing test-ability of Java object-oriented programs. The measures are integrated into Eclipse tool and automatically calculated. These metrics are applied to some Java applications and the results may help designers get useful information
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn