Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,119

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hà Thị Minh Phương
Đề tài: Dự đoán lỗi dựa trên mã nguồn
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[2]Đỗ Văn Nhỏ
Đề tài: Cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Lê Văn Phol
Đề tài: Kiểm thử đột biến cho các ứng dụng LUSTRE
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2020

[4]Trần Đức Minh
Đề tài: Học các ontology từ dữ liệu liên kết mở
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Nice – Cộng hòa Pháp

 2014

 2019

[5]Trịnh Công Duy
Đề tài: Kiểm thử hồi quy tự động cho các ứng dụng Lustre/Scade

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẫng

 2011

 2018

[6]Lê Thanh Long
Đề tài: Kiểm thử tự động cho các ứng dụng đa phương thức tương tác

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẫng

 2011

 2017

[7]Lê Thị Mỹ Hạnh
Đề tài: Kiểm thử đột biến trong môi trường Simulink/Matlab
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẫng

 2010

 2015

[8]Hoàng Thị Thanh Hà
Đề tài: Un modèle multi-agent récursif générique pour simplifier la supervision de systèmes complexes artificiels décentralisés
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Grenoble

 2009

 2012

[9]Đặng Thiên Bình
Đề tài: Testability Analysis of SCICOS models

 Thạc sĩ

 Đại học Nice, CH Pháp

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn