Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,814

 Testing Multimodal Interactive Applications By Means of The TTT Language
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis
Nơi đăng: Domain Specific Model-Based Approaches To Verification And Validation - Amaretto 2016, In conjunction with the 4th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development - MODELSWARD 2016; Số: ISBN: 978-989-758-166-3;Từ->đến trang: 23-32;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn