Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,187

 Kiểm Thử Và Cải Tiến Hiệu Năng Của Hệ Thống Đăng Ký Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Kinh Tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đặng Ngọc Châu*; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 977;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hầu hết các ứng dụng hiện nay được phát triển và triển khai trên môi trường mạng Internet. Hơn nữa, các ứng dụng web này thường được số lượng lớn người sử dụng truy cập đồng thời. Vì vậy, hiệu năng của ứng dụng web đóng vai trò rất quan trọng. Kiểm thử hiệu năng cho phép đánh giá hiệu năng của ứng dụng, từ đó có các giải pháp kỹ thuật cải tiến ứng dụng. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phân tích hiện trạng của hệ thống đăng ký tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; tiến hành kiểm thử hiệu năng của hệ thống; sau đó, đề xuất giải pháp kỹ thuật cải tiến hiệu năng trên nhiều mặt, gồm thiết kế lại giao diện và cải tiến việc truy cập cơ sở dữ liệu. Kết quả kiểm thử hiệu năng sau khi thực hiện giải pháp cải tiến cho thấy thời gian thực thi các chức năng đăng ký tín chỉ đã giảm đáng kể.
ABSTRACT
Nowadays, most applications are developed and deployed on Internet. In addition, such web applications are usually used by a huge number of users at the same time. Hence, web applications' performance plays an important role. Performance testing allows evaluating application performance and some technical solutions then should be applied to improve application. In this paper, we present the analysis of the credit registration system at University of Economics - The University of Danang; the realization of performance testing of the system; then a proposal of technical solutions improving its performance on different aspects, which includes redesigning the interface and improving the access databases. The results of performance testing after the improvement shows the time execution of the functions are significantly reduced.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn