Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,541

 Cải tiến công cụ sinh dữ liệu thử Java PathFinder bởi tối ưu các ràng buộc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh*; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 1180;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sinh dữ liệu thử là một trong các giai đoạn quan trọng và quyết định trong kiểm thử phần mềm. Các kỹ thuật sinh dữ liệu thử cấu trúc dựa trên mã nguồn để tạo ra dữ liệu thử nhằm phát hiện lỗi của người lập trình. Kỹ thuật sinh dữ liệu thử sử dụng thực thi ký hiệu được cài đặt trong công cụ Java PathFinder để sinh dữ liệu thử cho các chương trình Java. Tuy nhiên, hiệu năng công cụ Java PathFinder còn hạn chế: thời gian thực thi khá lớn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc áp dụng thuật toán tối ưu các ràng buộc - biểu diễn các lộ trình thực thi mã nguồn - nhằm giảm thời gian thực thi, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả bao phủ. Giải pháp cải tiến được thử nghiệm trên tập các chương trình Java khác nhau và cho kết quả rất khả quan.
ABSTRACT
Test data generation is one of the most important and crucial phases in software testing. Structural test data generation techniques are based on source code to create test data, which can uncover programmer's faults.A test data generation technique using symbolic execution is implemented in the Java PathFinder tool to generate test data for Java programs. However, Java PathFinder has a performance limitation: execution time is quite big. In this paper, we propose applying an optimization algorithm for constraints - representing execution paths in programs - in order to reduce the execution time but ensure the coverage effectiveness. The experiment on different Java programs shows a promising result of the proposed solution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn