Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,814,780

 Tự động phân tích khả năng kiểm thử các mô hình Simulink
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thiên Bình, Huy-Vu Do, Delaunay, Chantal Robach
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Các Trường Đại học Kỹ thuật; Số: 84;Từ->đến trang: 29-35;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn