Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,566

  Mutation-based Test Data Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm and Simulated Annealing
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Le Thi My Hanh, Khuat Thanh Tung, Nguyen Thanh Binh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: International Journal of Computer and Information Technology
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Volume 03 – Issue 04;Từ->đến trang: 763-771;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn