Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,737,304

 Ứng dụng kiểm thử đột biến các câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Bình; Thành viên:  Đặng Thiên Bình, Hồ Phan Hiếu
Số: B2010-ĐN02-52 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards


cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn