Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,047,346

 Kiểm thử phần mềm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình; Đồng tác giả: 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam; Mã số: 978-604-0-00841-1 ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn