Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá quá trình biến đổi và hồi phục một số chỉ số sinh lý sau chạy 100m cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh Trường TDTT Đà Nẵng khi nhiệt độ môi trường thay đổi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Nguyễn Nho Dũng, BS Lê Văn Xanh, TS Nguyễn Văn Long, ThS Đặng Hữu Lợi, ThS Nguyễn Thanh Giang
Nơi đăng: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 795->803;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Quá trình nghiên cứu thực nghiệm về các chỉ số sinh lý của 15 nam sinh viên chuyên sâu điền kinh năm thứ 3(ĐH6 ) Trường Đại học TDTT Đà Nẵng ở các nhiệt độ môi trường thay đổi theo mùa( 20,2 độ C, 26,8 độ C và 34,9 độ C. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình biến đổi và hồi thân nhiệt, tần số tim và chỉ số huyết áp của nam sinh viên chuyên sâu điền kinh sau chạy cự ly 100m có liên quan mật thiết với nhiệt độ môi trường tăng lên càng cao thì thân nhiệt cơ thể tần số tim và huyết áp tâm thu càng tăng lên, còn huyết áp tâm trương thay đổi có xu hướng giảm nhẹ và quá trình hồi phục chậm.
ABSTRACT
Experimental research on physiological parameters of 15-year intensive athletes (DH6) Danang University of Physical Education at the temperature varies seasonally (20.2 degrees Celsius, 26.8 degrees C and 34.9 degrees Celsius. Experimental results showed that the process of change and heat recovery, heart rate and blood pressure index of male athletes in intensive care after 100m distance running As a result of the increased body temperature, the body temperature of the heart and the systolic blood pressure increases, while the diastolic blood pressure tends to decrease slightly and the recovery is slower.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn