Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,380

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thanh Giang. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: 239. Trang: 63-64. Năm 2021. (Jul 21 2021 11:18AM)
[2]Bài báo: Thực trạng phong trào khiêu vũ thể thao tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyên Thanh Giang- Nguyễn Văn Quốc Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học". Số: ISBN: 978-604-80-5010-8. Trang: 50-59. Năm 2020. (Jul 21 2021 11:28AM)
[3]Tham luận: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi ThS. Võ Đình Hợp – ThS. Nguyễn Thanh Giang. Hội thao khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Hội thảo khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Trang: 58-63. Năm 2019. (Dec 6 2019 8:55PM)
[4]Tham luận: Nhìn nhận của giảng viên trẻ khoa Giáo dục Thể chất về nghiên cứu khoa học. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng lần 2.. Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Đà Nẵng. Trang: 42-44. Năm 2017. (Nov 17 2017 1:33PM)
[5]Tham luận: Ứng dụng và đánh giá các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng lần 1.. Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Đà Nẵng. Trang: 27-33. Năm 2016. (Nov 17 2017 1:21PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng và đánh giá các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Tạp Chí Thể Thao. Số: 19. Trang: 32 -> 33. Năm 2015. (Oct 30 2017 9:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATIONFOR STUDENTS AT THE UNIVESITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION - THE UNIVERSITY OF DA NANG. Authors: TH.S NGUYEN THANH GIANG. BAC NINH SPORT UNIVESITY. No: ISBN: 978-604-9887-50-5. Pages: 150-152. Year 2019. (Dec 13 2019 6:45PM)
[2]Article: APPLYING AND EVALUATING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN EDUCATION PROGRAMS FOR PHYSICAL DEGREE STUDENTS OF UNIVERSITY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF DA NANG . Authors: NGUYỄN THANH GIANG. Đại học Maha Sarakham Thái Lan. No: 0259. Pages: 449. Year 2018. (Mar 19 2018 9:10PM)
[3]Article: Evaluate the process of transforming and restoring some physiological indicators after running 100m for male athletes who specialize in Danang sports and physical training when the temperature of the environment changes. Authors: TS Nguyễn Nho Dũng, BS Lê Văn Xanh, TS Nguyễn Văn Long, ThS Đặng Hữu Lợi, ThS Nguyễn Thanh Giang. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. No: 1. Pages: 795->803. Year 2017. (Dec 12 2017 8:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn