Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hương, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh, ThS. Phan Đặng My Phương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B2010-DN04-42 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn