Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,419,666

 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Lê Thị Bạch Liên, Nguyễn Thị Mai Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 25(04) - 2017;Từ->đến trang: 71-78;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của lý luận dạy học hiện đại. Một trong những đặc điểm phản ánh bản chất của lý thuyết kiến tạo chính là quan điểm tri thức được kiến tạo một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức, chứ không phải được tiếp thu một cách thụ động từ môi trường bên ngoài. Sử dụng những hình ảnh trực quan để hỗ trợ việc dạy học toán là vấn đề được nhiều nhà giáo dục toán quan tâm, khai thác trong xu hướng hiện nay nhằm tích cực hóa hoạt động khám phá và kiến tạo tri thức của học sinh, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo. Bài báo trình bày một số cách sử dụng diện tích hình phẳng, độ dài đoạn thẳng và các quy trình lặp để biểu diễn cho các số, hỗ trợ việc dạy học các tính chất toán học theo định hướng của lý thuyết kiến tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
ABSTRACT
Learner-oriented and learner-centered teaching are the key points in many modern teaching theories. One of the characteristics that reflect the nature of constructivism theory is that knowledge is not passively received but actively built up by the cognizing subject. Recently, many mathematicians are interested in using visual images in teaching mathematics in order to actively explore and construct the knowledge of students and to enhance creative thinking. This article presented how to use areas of plane figures, lengths of segments and iterative procedures to represent numbers in teaching mathematical properties toward the constructivism theory as well as, to meet the requirements of the national comprehensive education reform during the period of industrialization modernization and international integration.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn