Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,334,846

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS IN STATISTICS. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương - Trần Kiêm Minh. Vietnam Journal of Education. Số: Volume 05 (English version). Trang: 195 - 201. Năm 2018. (May 7 2019 3:58PM)
[2]Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Lê Thị Bạch Liên, Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 25(04) - 2017. Trang: 71-78. Năm 2017. (Apr 23 2018 9:48PM)
[3]Bài báo: MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ. Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà PhươngTS. Phan Đức Tuấn. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 24(03). Trang: 33. Năm 2017. (Feb 21 2018 10:23AM)
[4]Bài báo: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương (cộng sự 1). KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016. Số: 1. Trang: 802-811. Năm 2016. (Feb 21 2018 3:31PM)
[5]Bài báo: KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỪ CHỨNG MINH SANG KHẢO SÁT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương (Cộng sự 3). TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: Số đặc biệt tháng 12/2016. Trang: 167-170. Năm 2016. (Feb 21 2018 3:33PM)
[6]Bài báo: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG HÌNH HỌC PHẲNG. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương. KY hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III. Số: 1. Trang: 341-345. Năm 2005. (Feb 21 2018 3:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn