Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo khoa học lần thứ 1 – năm 2008 “Quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, ; Số: ;Từ->đến trang: tr. 77-82. ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn