Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: B2017 – ĐN05-07. Năm: 2019. (Nov 4 2019 6:12PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: “Biện pháp tổ chức giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Thành viên: . Mã số: T2010-05-26. . Năm: 2010. (Apr 29 2011 2:31PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: “Đổi mới cơ chế quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh.. Thành viên: . Mã số: B2008-ĐN05-13. . Năm: 2009. (Apr 29 2011 2:33PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”
.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: T2007-05-10. . Năm: 2007.
(Apr 29 2011 2:48PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Hoạt động tự học của sinh viên khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”
.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: T2006-05-06. . Năm: 2006.
(Apr 29 2011 2:50PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Thành viên:

 

.
Mã số: T2004-13-13. . Năm: 2004.
(Apr 29 2011 2:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn