Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,589

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Характеристика исполь-зованных Л. Н. Толстым предикативных фраеологизмов в трёх романах: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hà Nội, Việt Nam. Số: 978-604-77-6097-8. Trang: 49-54. Năm 2019. (Nov 5 2019 8:51AM)
[2]Bài báo: Преодоление лингво-культурно интерфе-ренции в процессе обучения русскому языку студентов языковых вузов. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Ha Noi, Viet Nam. Số: ISBN978-604-77-4650-7. Trang: 87-94. Năm 2018. (Nov 4 2019 6:51PM)
[3]Bài báo: Uyển ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: ISSN 2525-2232. Trang: 10-13. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:31PM)
[4]Bài báo: Vai trò của nhà trường đại học trong việc giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 25(04), ISSN 1859-4603. Trang: 25-30. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:35PM)
[5]Bài báo: Установление подходов обучения русскому языку во вьетнаме на основе культурологического подхода и с учётом интерференции культур. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Ha Noi, Viet Nam. Số: ISBN978-5-85839-326-9. Trang: 285-292. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:40PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhã ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. NXB Đại học Huế. Số: ISBN 978-604-912-755-7. Trang: 14-18. Năm 2016. (Nov 4 2019 6:27PM)
[7]Bài báo: Vận dụng lý thuyết “Tổ chức biết học hỏi” vào quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,. Số: số 5(40). Trang: tr. 14-20. Năm 2010. (Apr 29 2011 2:55PM)
[8]Bài báo: Vai trò của trường đại học trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: số 52. Trang: tr. 54-56. Năm 2010. (Apr 29 2011 2:56PM)
[9]Bài báo: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: số 227, kỳ 1. Trang: tr. 19-21.. Năm 2009. (Apr 29 2011 2:58PM)
[10]Bài báo: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục, . Số: số 198, kỳ 2-9. Trang: tr. 50-52. Năm 2008. (Apr 29 2011 2:58PM)
[11]Bài báo: Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học lần thứ 1 – năm 2008 “Quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam,. Trang: tr. 77-82.. Năm 2008. (Apr 29 2011 2:59PM)
[12]Bài báo: Bàn luận về đánh giá hoạt động giảng dạy trong lớp học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh - Dương Quốc Cường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên”, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: tr. 6-9. Năm 2007.
(Apr 29 2011 3:01PM)
[13]Bài báo: Xây dựng phong cách học tập trong sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 9-12. Năm 2006. (Apr 29 2011 3:02PM)
[14]Bài báo: Bàn về việc đánh giá các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ – lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 193-196. Năm 2005. (Apr 29 2011 3:03PM)
[15]Bài báo: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 676-679.. Năm 2004. (Apr 29 2011 3:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn