Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,184

 “Đổi mới cơ chế quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế”
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hoàng Anh.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2008-ĐN05-13. ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn