Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,431

 Thiết kế hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên ngành Địa lý tại các trường đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Thông, Nguyễn Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 năm 2013
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: tháng 4/2013;Từ->đến trang: 59-66;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn