Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,697

[1] Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Số: 01/2014/ĐU. Năm: 2013.
[2] Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 2_QĐ/ĐU ngày 28/1/2016. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn